PDF or EPUB Florystka Hubert Meyer #3 AUTHOR Katarzyna Bonda – dugisits.co.za


  • ebook
  • 523
  • Florystka Hubert Meyer #3
  • Katarzyna Bonda
  • Polish
  • 06 April 2019
  • null
Florystka Hubert Meyer #3

Free read Florystka Hubert Meyer #3 ´ PDF, DOC, TXT or eBook Go o pomoc w przesłuchaniu matki w związku z zaginięciem jej 9 letniej córki Policjanci próbują tę sprawę łączyć z bestialskim zabójstwem 11 letniego Amadeusza którego matka jest szanowaną w mieście florystką Okazuje się. Przeczyta em Florystk Katarzyny Bondy Jest to bodaj jedyny na razie krymina dziej cy si w Bia ymstoku i by to jedyny pow d dla kt rego zdecydowa em si na lektur Jak bowiem wiadomo tylko jedna kobieta w historii wiatowej literatury potrafi a pisa krymina y i jej nazwiska nie trzeba wymienia Tak e Polsce by a tylko jedna kobieta kt rej jako to wychodzi o i jej nazwiska te nie trzeba wymienia Florystka to powie absurdalnie d uga i m cz ca Milionowej liczby niepotrzebnych w tk w dygresji i postaci nie spos b niczym wyt umaczy Seryjny morderca poszukiwany przez par kompletnie nudnych i lamazarnych jak Beata Szyd o profiler w jest gdzie od po owy czyli oko o 550 strony ksi ki atwy do rozszyfrowaniaJedyne co ratuje t ksi k przed totalnym pot pieniem to kilkana cie miejsc w Bia ymstoku i okolicach opisanych przez autork Dzi ki Florystce odkry em g rk mi o ci na Pietraszach o kt rej wcze niej nie wiedzia em G wne wydarzenia dziej si na osiedlu Dziesi ciny gdzie si wychowa em i prze y em dwadzie cia kilka lat ycia W zasadzie kluczowe momenty ksi ki wie owiec przy Berlinga 19 miejsce zab jstwa Amadeusza i cmentarz na g rce to miejsca znane mi jak w asna kiesze Katarzyna Bonda w o y a du o pracy by szczeg owo pokaza realia Bia egostoku Na przyk ad szlak autobusowej linii numer 16 przebiega zgodnie z rzeczywisto ci przez wszystkie wa ne dla ksi ki miejsca Jest te w Galerii Alfa kwiaciarnia w kt rej mia a pracowa tytu owa florystka nie ma na tym pi trze natomiast sklepu z elektronik Tutaj jednak chcia em skupi si na kilku b dach i ciekawostek kt re nie mog yby umkn ka demu bia ostoczaninowiNa pocz tek ciekawostka Jedn z g wnych postaci Florystki pojawiaj cym si ju na pierwszych kartach jest pi dziesi ciokilkuletni komisarz Lech Pilecki cz owiek nie imponuj cej postury emanuj cy si i pewno ci siebie Ciekawe czy Bonda tworz c t posta wiadomie nawi za a do znanego bia ostockiego biznesmena i filantropa o tym samym imieniu i nazwisku i podobnym wieku Nie b d sam pr bowa odpowiada na to pytanie poniewa znanego biznesmena znam i nie chc tej znajomo ci popsu jakim niepotrzebnym zdaniem lub s owem A jak wiadomo biznesmeni bia ostoccy s osobami wra liwymi i czu ymi na wszelkie aluzje ich dotycz ceWr my do ksi ki i pomy ek jej autorki Druga wa na posta Florystki profilerka Lena Paw owska nota bene po k tni z Pileckim wybiega z gmachu komendy policji przy ulicy Sienkiewicza i zmierza ku rzece Bia ka nad kt r le y Bia ystok to niewielki ciek osi gaj cy maksymalnie 2 3 metry szeroko ci i pewnie najwy ej z p metra g boko ci Czytamy natomiast Lena dopiero teraz dostrzeg a w oddali awantur Ca y czas sz a wzd u rzeki obstawionej g sto w dkarzami W dkarze nad Bia k W Bia ymstoku Tutaj pani Bonda srodze przesadzi a Domy lam si e ci w dkarze k cili si tam po to by do i tak napuchni tej od zb dnych w tk w i postaci dopisa lokaln dziennikark kt ra z opisu Bondy jak ula pasuje do jednej z najbardziej aktywnych i przebojowych redaktor w bia ostockich Pulchna ale ostra jak brzytwa Teresa Olenderek tak t umaczy problemy jakie maj mieszka cy centrum Bia egostoku Nie cierpi ich Te luje anektuj ka dy skrawek pla y sic Nikt w ich pobli u nie mo e korzysta z wody Pla a i w dkarze nad Bia k Hmm Dziwne e Teresa Olenderek nie przy apa a na w dkowaniu prezydenta z synemPrzenie my si teraz z centrum Bia egostoku na osiedle Dziesi ciny a konkretnie na cmentarz w Rocha Od strony p nocnej jest on tak jak to opisa a Bonda po o ony na stromym zboczu po kt rym id wa ne dla opisywanej historii schodki Oto jak opisuje widok stamt d Bonda Kiedy profilerzy wspi li si na sam g r ich oczom ukaza si wspania y widok na miasto Panorama budynk w osadzonych w roz o ystej zieleni Teraz Meyer przekona si naocznie e parki skwery i lasy zajmuj wiele miejsca w tym mie cie Problem w tym e z miejsca kt re opisuje Bonda nie mo na zobaczy panoramy miasta Znajduje si ono zbyt daleko od centrum i jest po o one zbyt nisko wobec ca o ci miasta by by o to mo liwe Z miejsca o kt rym czytamy roztacza si rzeczywi cie szeroka panorama ale panorama dziesi tek blok w i wie owc w zabetonowanego osiedla Dziesi ciny o kt rym mo na powiedzie wiele ale na pewno nie to e jest zielone Ot zwyk a zbieranina chaotycznie poustawianych blok w z lat 70 tych i 80 tych kiedy nikt nie my la o zieleni miejskiej podobnie jak terazZ ksi ki Florystka dowiedzia em si te e to skiny spali y Kopiluwak M wi o tym m ody dresiarz z salonu gier Vegasso przy ulicy Gajowej Hipsterski lokal Kopiluwak rzeczywi cie dzia a z powodzeniem oko o dziesi lat temu i zosta zamkni ty z powodu po aru agregatu ch odniczego O w tku podpalenia nigdy nie s ysza em ale domy lam si e autorce chodzi o w wplecenie w ksi k w tku nazistowskiego Bia egostoku po kt rym biegaj ogoleni na yso ch opcy z zapa kami i podpalaj wszystko co popadnie W rzeczywisto ci nikt w Bia ymstoku nie podejrzewa e ch odziark podpalili skiniJe li znowu jeste my w centrum zwr my uwag na kolejne drobne niedoci gni cie Bondy Przy opisie Rynku Ko ciuszki trafiamy na takie oto zdanie W oddali majaczy deptak na Lipowej w rodku kt rego chlupa a fontanna Fontanna rzeczywi cie chlupocze ale nie na Lipowej tylko w Rynku Ko ciuszki a ulica Lipowa nigdy nie by a i nie jest deptakiem Z ruchu zosta wy czony fragment Rynku Ko ciuszki i tam rzeczywi cie mamy co na kszta t deptaku A po Lipowej samochody niestety je d jak je dzi yWed ug autorki Florystki Aleja Konstytucji 3 maja jest przed u eniem Berlinga w kierunku centrum Bia egostoku W tym przypadku mo emy uzna e jest to b d wynikaj cy z cz stego w r d kobiet upo ledzenia orientacji przestrzennej Odradzam Bondzie samotne wyprawy do lasu po grzyby Powiedzmy e po lasach chodzi du o skin wW ksi ce wyst puje te szpital psychiatryczny w Choroszczy I tak jak opis samego obiektu jego zaniedbanie i og lny klimat zosta y oddane ca kiem realistycznie to nie wiadomo dlaczego autorka zdecydowa a e cytuj szpital psychiatryczny w Choroszczy mie ci si tu przy rynku miasteczka oddzielony jedynie murem z czerwonej ceg y W rzeczywisto ci szpital ten znajduje si na p nocnych obrze ach miasta w miejscu dawnej fabryki suknaJak wida nawet tak nieudana ksi ka jak Florystka mo e dostarczy jakich inspiracji i da asumpt do ma ego ledztwa w poszukiwaniu pomy ek pope nionych przez autork Ksi ki zdecydowanie nie polecam chyba e masz ochot pobawi si w tropienie innych b d w pope nionych w tym beznadziejnym kryminale

Free download Ù PDF, DOC, TXT or eBook ↠ Katarzyna Bonda

Free read Florystka Hubert Meyer #3 ´ PDF, DOC, TXT or eBook że była ona ostatnią osobą która widziała Zosię żywą Kobieta zaczyna pomagać policji w poszukiwaniach i gdy ciało dziecka odnajduje się na tym samym cmentarzu gdzie pochowano Amadeusza florystka staje się główną podejrzan?. Trzeci cz opowie ci z Hubertem Meyerem czyta si lepiej ni dwie poprzednie Mam nadziej e powstan cz ci kolejne tak przynajmniej sugeruje zako czenie powie ci Jest zbrodnia nawet kilka jest tajemnica jest psychologia i co chyba najwa niejsze jest lekkie pi ro Najlepiej przeczyta od razu jak czas pozwala

Read & Download Florystka Hubert Meyer #3

Free read Florystka Hubert Meyer #3 ´ PDF, DOC, TXT or eBook Kolejna powieść o policyjnym profilerze bohaterze wcześniejszych powieści Bondy Sprawa Niny Frank i Tylko martwi nie kłamią Hubert Meyer popełnił błąd w profilu i na jakiś czas porzucił pracę w policji Stary przyjaciel prosi. To by a si dma ksi ka Bondy jak przeczyta am i mimo wszystko plasowa aby si w r d tych lepszych Intryga mia a wzgl dny sens wszystko jako si mniej wi cej kryminalnie sk ada o Niestety te ksi ki gubi trzy sprawy Grafomania nieuwa no i umi owanie do teorii spiskowychGrafomania czyli po co napisa co prosto skoro mo na poda milion zb dnych szczeg w i rozdmucha ju i tak rozbudowany tekst o dodatkowe postaci wraz z ich ca ymi yciorysami Po co ograniczy si do dawania bohaterce depresji element w psychotycznych i zwid w jak mo na na marginesie dopisa jeszcze niestandardowe sk onno ci erotyczne Naprawd powinien kto je dzi po tym tek cie z czerwonym d ugopisem lub mniej analogowo z klawiszem backspace Nieuwa no taka cecha troch s aba w krymina ach Przyznam e zmusza am si do czytania na raty bo w ten spos b zapami tywa am mniej szczeg w zauwa a am mniej nie cis o ci i mniej si frustrowa am Ale mamy na przyk adMeyer m wi e chcia by prowadzi to profilowanie we wsp pracy z kim innym najlepiej kobiet bo sprawa jest delikatnaKilkana cie stron p niej Meyer dowiaduje si e ma prowadzi to profilowanie we wsp pracy z kim innym kobiet i nagle trafia go szlag e si mu nie ufa i nie dowierzaPosta X odkrywa rzecz Y i jest tym g boko zaszokowanaPod koniec ksi ki okazuje si e posta X aran owa a rzecz YNo nie To tak nie mo e dzia a Rozumiem e postaci czasem k ami czy e pojawiaj si r ne wersje wydarze z r nych punkt w widzenia Ale przy scenach z perspektywy danej postaci pewne rzeczy nie mog przej A Bonda najwyra niej zapomina co ju wcze niej pisa a i nadpisuje co innego A w tym tomie I TAK by o to mniej bolesne ni w poprzednim MeyerzeUmi owanie do teorii spiskowych czyli wiecznie kto stoi za kulisami i co ukrywa albo poci ga za sznurki Rozumiem e mo e to by atrakcyjne ale naprawd nie wsz dzie dzia a wr cz powiedzia abym wsz dzie nie dzia a bo w najbardziej spiskowo szpiegowskiej powie ci Bondy czyli Czerwonym Paj ku siatki szpiegowskie by y g boko bzdurne i bezsensownie zapl tane Tutaj wydaje mi si spiskowanie by o absolutnie zb dne i niewiele wnosi o do tematu Og lnie takie czytade ko na wakacje do czytania jednym okiem Wzi z biblioteki albo przeczyta na Legimi absolutnie nie kupowa