PDF or EPUB Legenda o Luni Levi AUTHOR Gordana Kuić – dugisits.co.za


Legenda o Luni Levi

Gordana Kuić ↠ 9 Download Legenda o Luni Levi Free read ↠ 9 Sultan Bajazid II srdačno primio i tim potezom obezbjedio srednji sloj trgovce zanatlije fabrikante štampare koji mu je nedostajao u carstvu podjeljenom na vojsku raju i vladajuće Osmanlije Poslije brojnih neslućenih obr Gordana Kui Legenda o Luni LeviKao moja zemlja izdrobljena ugnjetana izbrisanaA svaki polutak razlomljen na slede a dvaKao moja zemlja mirisnih uma i maglovitih planinaKao moja zemlja i du a moja ne postoji vi eKao moja zemlja otimam se kad pomislimDa moje vi e moje nije i nikad biti ne eAli vrati u se iz sveta u ono to je ostaloDa se ute im da vazduh vla an udahnemDa se raspupim da se kao plod zreo raspuknemAko ne poginem od sablje ako ne umrem od jadaAko ne presvisnem od nemo i ne ugu im se od utnjeUdavi u se u suzama onih koji pla u kao jaPla u kao moja zemlja za mojom zemljomZa razliku od prve balkanske trilogije iji su fokus zbivanja unutar autori ine porodice tokom pro log stolje a Legenda o Luni Levi unutar sebe nosi za etke jedne makro historije Jevreja koja se o ituje kroz njene mikro likove esto razapete izme u kulturolo ki arolikog Orijenta i svojih istinskih prete no sefardskih korijenaDjelo zapo inje sa jednom od najve ih mrlja koju Europa nosi na svojim le ima dono enjem takozvanog Dekreta o izgonu koji u prolje e 1492 potpisa e panski kralj Ferdinand Drugi Aragonski i Izabela Kastiljska Cilj ovog dekreta bio je prognati sve panske Jevreje sefarde iz svih pokrajina panijeDo tada mahom vrsni trgovci i zanatlije Jevreji sa sobom uze e samo goli ivot i nepre aljenu sjetu za panijom o kojoj su pjevali i ijim su jezikom govorili nose i ih ponosno ma gdje god se zatekliInkvizicija je sprovo ena mjesecima unazad te su tako mu eni i spaljivani svi oni na koje bi pala sumnja da su konvertiti preobra enici sa judaizma na kr anstvo U no i prije isplovljavanja posljednjeg broda kojim su Jevreji napustili paniju esnaestogodi nja Blanka Levi u sobi jedne kr me biva povjerena na uvanje Solomonu ben Izraelu ben Salomu Toledskom kojeg je upoznala prethodne no i na krajnje neobi an na inVjeruju i u mudrost svog pradjeda i jedinog preostalog lana njene porodice rabina Solomona Rubena ben Izraela Toledskog Blanka 31 jula 1942 napu ta paniju sa Solomonom u koga se tako er i zaljubljujePlove i brodom Felisidad Sloboda Solomon e poku ati da se oslobodi svoje te ke krvolo ne pro losti pancima poznatiji kao Huan Garsija Galan de Olivares Jevrejima omra en kao pomo nik velikog inkvizitora Tomasa de Torkemade Solomon prihvata svoje jevrejske korijene koji su u njegovoj porodici skrivani pod velom preobra enja na kr anstvoTu po inje upoznavanje itatelja sa historijatom judaizma kroz pri e koje Blanka pri a svom izabraniku Solomonu Neobi nost njihove ljubavi jeste i u tome to se sam in za e a njihove k eri Lune odvija ve druge no i plovidbe m dok ovo dvoje mladih na taj na in ovjekovje uju svoju ljubav To je krajnje neprihvatljivo jer se u judaizmu tjelesni odnos prije braka smatra ne asnim Kroz ovu situaciju pred itatelja se stavlja konfrontacija izme u tijelesnog i religijskog u vrijeme kada novi ivot ne predstavlja samo rezultat ljubavi nego mo da jo i vi e potrebu za o uvanjem jednog naroda to u trenucima progona predstavlja in najve eg otpora Silni Bajazit beja e veliki vojskovo a i pronicljiv ovek i on se podsmehnu zatucanom katoli kom kraljevskom paru to u ime vere istera najvredniji sloj svojih podanika uprkos svesti o njihovoj marljivosti pameti pismenosti znanju jezika trgova kom ume u i pregovara koj ve tini njihovoj sposobnosti da sti u i pla aju danke i hara e uredno i bez pogovora u dogovorenom roku I primeti mudri car da se potreba njihova podudari sa potrebom njegovom njihova da na u novo ishodi te na svom ve nom putovanju a njegova da u svom ustalasanom i bujnom carstvu na e novi izvor ume a spretnosti i prihoda Poslije dva i po mjeseca 12 oktobra 1492 godine Jevreji doplovi e u za njih obe anu zemlju Carigrad Sultanu Bajazitu sinu Sultana Mehmeda koji Konstantinopolj ote od Rimskog Carstva i u ini ga jednom od najve ih vojno politi kih sila tog doba Jevreji poslu i e kao vrijedni srednji sloj koji mu je donosio stalan izvor prihoda i balansirao izme u plemstva i rajeSolomon se jo za boravka na brodu pokaza kao vije t branitelj interesa svih jevreja te ih spasi od plja ke gusara to mu stvori zavidan polo aj unutar jevrejske zajednice na trgu Galata gdje je sa svojom suprugom i ivio Ipak zaklju ila je bolje prolaze oni manje pametni a vesele naravi od onih misaonih a sklonih posrnu ima duha Bolje prolaze mla i nego stariji a najgore oni srednjih godina koji su iza li iz obesne i bezobzirne mladosti a jo nisu u li u mudru i obazrivu starost Zahvaljuju i svojim gusarskim vezama na moru i onim trgova kim na kopnu Solomon shvata da se oslobodio Huanovih navika ali da bi ga to to je zadr ao njegov vanjski izgled moglo stajati ivota Veliki inkvizitor je prona av i njegovu slu benu odje u zaklju io da je Huan otet te se preko mre e svojih podanika dao u potragu za njim Situacija e se zakomplikovati kada San ez Toronja potvr uje da je na brodu Felisidad vidio nekoga ko odgovara Huanovom opisu Skupa sa hroni arem Huanovog ivota San ez e krenuti u potjeru za Huanom koja e potrajati skoro petnaest godina i ije prisutstvo ovom djelu daje elemente avanturisti kog romanaU roku tih petnaest godina Solomonova i Blankina k i Luna izrasta u prelijepu djevojku koju krasi mu ka pamet nepogre ivo znanje o historiji Jevreja te elja da sretne mu karca koji e joj mo i biti dostojan sudionik u intelektualnim nadmetanjima to se potjera vi e pribli ava Carigradu to Solomonovo prisustvo biva sve neizbje nije u dru tveno politi kim zbivanjima Osmanskog carstvaPostaje finansijski savjetnik jednog od Sultanovih miljenika Orlu pa e beglerbega Rumelija prostora koji u ve oj mjeri obuhvata dana nji Balkan Kao pa in savjetnik Solomon biva svjedokom po ara u etvrti Galata velikog zemljotresa koji je potresao Carigrad ali i smrti sultana Bajazita koga je pobiv i svoju bra u naslijedio njegov sin Selim te tako svom sinu Sulejmanu Veli anstvenom osigurao nesmetan put ka prestolju Knji evno delo je pakao za pisca a raj za itaoca Dva doga aja e vas tjerati da to prije do ete do kraja ove pripovijesti Huanovi progonitelji dospiju u Carigrad ba u trenutku kada njegova k er Luna prekida svoj brak sa Leonom Levijem na krajnje ne astan na in Naime ona zajedno sa Orlu pa om odlu uje napustiti Carigrad zbog ega njenoj porodici prijeti isklju enje iz jevrejske zajednice Kod Jevreja je razvod braka mogu ali rijedak slu aj a veza sa inovjercem je najve a sramota za porodicu Pored svega toga Orlu pa a je zapravo Marko Orli koji je unutar dev irme kao dje ak sa Balkana doveden u CarigradHo e li potjera za Huanom ugroziti sre u njegove k erke Za to jevrejski obi aji nala u da se vlastiti imovinski status ne bi trebao javno isticati Mo emo li kroz dobro instvo upu eno onima koje smo nekada mu ili zaslu iti Bo iju milost Legenda o Luni Levi je roman koji mi je svo vrijeme dr ao pa nju Priznajem da sam ponekad po elio da su religijsko filozofski opisi ne to kra i kako bih se to prije vratio u napetu primarnu radnju ali su mi ba ti opisi pru ili najvi e osnova za diskusiju sa samim sobomhttpsyoutubejaYxDtbfSY Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence primio i tim The ueen's Jest potezom obezbjedio srednji sloj trgovce zanatlije fabrikante štampare koji mu je nedostajao u carstvu Trickery podjeljenom na vojsku raju i vladajuće Osmanlije Poslije brojnih neslućenih obr Gordana Kui Legenda o Luni LeviKao moja zemlja izdrobljena ugnjetana izbrisanaA svaki சிவகாமியின் சபதம் polutak razlomljen na slede a dvaKao moja zemlja mirisnih uma i maglovitih Rogue's Curse planinaKao moja zemlja i du a moja ne afkaar e roomi postoji vi eKao moja zemlja otimam se kad Valour and Vanity pomislimDa moje vi e moje nije i nikad biti ne eAli vrati u se iz sveta u ono to je ostaloDa se ute im da vazduh vla an udahnemDa se raspupim da se kao GOSICK RED plod zreo raspuknemAko ne Johnny, le guerrier poginem od sablje ako ne umrem od jadaAko ne In the Garden of Beasts Love Terror and an American Family in Hitler's Berlin presvisnem od nemo i ne ugu im se od utnjeUdavi u se u suzama onih koji My Story pla u kao jaPla u kao moja zemlja za mojom zemljomZa razliku od El secreto de las siete chimeneas prve balkanske trilogije iji su fokus zbivanja unutar autori ine Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran porodice tokom El poder y el delirio pro log stolje a Legenda o Luni Levi unutar sebe nosi za etke jedne makro historije Jevreja koja se o ituje kroz njene mikro likove esto razapete izme u kulturolo ki arolikog Orijenta i svojih istinskih Warriors of Virtue 4: Chi and the Giant (Warriors of Virtue) prete no sefardskih korijenaDjelo zapo inje sa jednom od najve ih mrlja koju Europa nosi na svojim le ima dono enjem takozvanog Dekreta o izgonu koji u I Kissed a Rogue Covent Garden Cubs #3 prolje e 1492 Zombie Cinderella II (Zombie Fairy Tales #6) potpisa e Entropy In Bloom panski kralj Ferdinand Drugi Aragonski i Izabela Kastiljska Cilj ovog dekreta bio je Daddys Little Teen Slut Will Be My Sex Bitch prognati sve Among the Russians panske Jevreje sefarde iz svih Granted The Wishgiver Trilogy #1 pokrajina Friends With Benefits panijeDo tada mahom vrsni trgovci i zanatlije Jevreji sa sobom uze e samo goli ivot i nepre aljenu sjetu za しろがねの鴉 3 The Silvery Crow #3 panijom o kojoj su In Search of Filipino Leadership pjevali i ijim su jezikom govorili nose i ih Royals ponosno ma gdje god se zatekliInkvizicija je sprovo ena mjesecima unazad te su tako mu eni i spaljivani svi oni na koje bi Moving Violations pala sumnja da su konvertiti REWARDS; Multisyllabic Word Reading Strategies; Teacher's Guide; Intermediate Level Reading Excellence Word Attack Rate Development Strategies preobra enici sa judaizma na kr anstvo U no i Star Wars Episode II Attack of the Clones Movie Scrapbook prije isplovljavanja The Stench of Honolulu posljednjeg broda kojim su Jevreji napustili Epicurus and His Philosophy paniju esnaestogodi nja Blanka Levi u sobi jedne kr me biva Happily Even After The Second Time Around #1 povjerena na uvanje Solomonu ben Izraelu ben Salomu Toledskom kojeg je upoznala Francis Abbott the Recluse of Niagara prethodne no i na krajnje neobi an na inVjeruju i u mudrost svog Knock Down Knits: 30 Projects from the Roller Derby Track pradjeda i jedinog DMT Handbook - Everything about the craziest drug in the world, How to produce DMT (Dimethyltryptamin) and shamanic practice tips (English Edition) preostalog lana njene Slanted The Wishgiver Trilogy #15 porodice rabina Solomona Rubena ben Izraela Toledskog Blanka 31 jula 1942 napu ta The Penny Heart paniju sa Solomonom u koga se tako er i zaljubljujePlove i brodom Felisidad Sloboda Solomon e Fifty Penguin Years poku ati da se oslobodi svoje te ke krvolo ne Burned 2 (Beautiful Mess, #2) pro losti Surprised by Grace: God's Relentless Pursuit of Rebels pancima Becoming Americans poznatiji kao Huan Garsija Galan de Olivares Jevrejima omra en kao Breeding My Virgin Stepdaughter pomo nik velikog inkvizitora Tomasa de Torkemade Solomon Moscow's Game of Poker: Russian Military Intervention in Syria, 2015-2017 (Middle East@War) prihvata svoje jevrejske korijene koji su u njegovoj Hermelinens död porodici skrivani Seeker pod velom He's So Shy preobra enja na kr anstvoTu Moon Dance Mageverse #35 po inje upoznavanje itatelja sa historijatom judaizma kroz Taqawan pri e koje Blanka My Life Starring Dara Falcon pri a svom izabraniku Solomonu Neobi nost njihove ljubavi jeste i u tome to se sam in za e a njihove k eri Lune odvija ve druge no i A Map of Betrayal plovidbe m dok ovo dvoje mladih na taj na in ovjekovje uju svoju ljubav To je krajnje neprihvatljivo jer se u judaizmu tjelesni odnos Alien Diplomacy prije braka smatra ne asnim Kroz ovu situaciju The Incredibly Awesome Adventures of Puggie Liddel the Graphic Novel pred itatelja se stavlja konfrontacija izme u tijelesnog i religijskog u vrijeme kada novi ivot ne Meeting the Fox The Allied Invasion of Africa from Operation Torch to Kasserine Pass to Victory in Tunisia predstavlja samo rezultat ljubavi nego mo da jo i vi e The Coffee Wars potrebu za o uvanjem jednog naroda to u trenucima Slocum and the Lady in Black Slocum Series #282 progona Benjamin Disraeli (Jewish Encounters) predstavlja in najve eg otpora Silni Bajazit beja e veliki vojskovo a i uantum Field Theory of Point Particles and Strings Frontiers in Physics pronicljiv ovek i on se Slocum and the Lady Reporter Slocum #304 podsmehnu zatucanom katoli kom kraljevskom Spanking Shakespeare paru to u ime vere istera najvredniji sloj svojih Shoot-Out at Whiskey Springs (Slocum #278) podanika uprkos svesti o njihovoj marljivosti The Deadman's Pedal pameti The Art Soul of Haitian Cooking pismenosti znanju jezika trgova kom ume u i A Charmed Life: The Spirituality of Potterworld pregovara koj ve tini njihovoj sposobnosti da sti u i A Resignação pla aju danke i hara e uredno i bez Halloween From Pagan Ritual to Party Night pogovora u dogovorenom roku I That Takes Ovaries Bold Females and Their Brazen Acts primeti mudri car da se My Lady Mage potreba njihova Alice in Wonderland Meets the White Rabbit podudari sa Sketching and Rendering of Interior Spaces potrebom njegovom njihova da na u novo ishodi te na svom ve nom Some Love Some Pain Sometime Stories putovanju a njegova da u svom ustalasanom i bujnom carstvu na e novi izvor ume a spretnosti i Some Love Some Pain Sometime Stories prihoda Poslije dva i 301 po mjeseca 12 oktobra 1492 godine Jevreji doplovi e u za njih obe anu zemlju Carigrad Sultanu Bajazitu sinu Sultana Mehmeda koji Konstantinopolj ote od Rimskog Carstva i u ini ga jednom od najve ih vojno A Greyhound a Groundhog politi kih sila tog doba Jevreji The Secret Admirer Disney Frozen Anna Elsa #7 poslu i e kao vrijedni srednji sloj koji mu je donosio stalan izvor Sweet Mandarin prihoda i balansirao izme u A Most Improper Rumor plemstva i rajeSolomon se jo za boravka na brodu My Almost Epic Summer pokaza kao vije t branitelj interesa svih jevreja te ih spasi od Catherines Domestic Discipline Punishment Spanking plja ke gusara to mu stvori zavidan Editing Emma polo aj unutar jevrejske zajednice na trgu Galata gdje je sa svojom suprugom i ivio Ipak zaklju ila je bolje The Warren Buffett Way Investment Strategies of the World's Greatest Investor prolaze oni manje Turning The Professor Into A Crossdressing Sissified and Feminized Pet pametni a vesele naravi od onih misaonih a sklonih Gone But Not Forgotten posrnu ima duha Bolje Science Fiction Favorites prolaze mla i nego stariji a najgore oni srednjih godina koji su iza li iz obesne i bezobzirne mladosti a jo nisu u li u mudru i obazrivu starost Zahvaljuju i svojim gusarskim vezama na moru i onim trgova kim na kopnu Solomon shvata da se oslobodio Huanovih navika ali da bi ga to to je zadr ao njegov vanjski izgled moglo stajati ivota Veliki inkvizitor je Busting the Life Insurance Lies: 38 Myths and Misconceptions That Sabotage Your Wealth prona av i njegovu slu benu odje u zaklju io da je Huan otet te se Signing Signed English A Basic Guide preko mre e svojih The Essential Batman Encyclopedia podanika dao u A Redbird Christmas potragu za njim Situacija e se zakomplikovati kada San ez Toronja Terror in Florida Screech Owls #6 potvr uje da je na brodu Felisidad vidio nekoga ko odgovara Huanovom opisu Skupa sa hroni arem Huanovog ivota San ez e krenuti u Golden Surrender potjeru za Huanom koja e Taken by Santa potrajati skoro The Judas Goat petnaest godina i ije A Triple Knot prisutstvo ovom djelu daje elemente avanturisti kog romanaU roku tih باد هر جا بخواهد میوزد petnaest godina Solomonova i Blankina k i Luna izrasta u Sweetwater Burning prelijepu djevojku koju krasi mu ka Beauty and the Bachelor Bachelor Auction #1 pamet nepogre ivo znanje o historiji Jevreja te elja da sretne mu karca koji e joj mo i biti dostojan sudionik u intelektualnim nadmetanjima to se Shadow Of The Wolf Stepping Stonepaper potjera vi e A Message to Garcia And Other Classic Success Writings pribli ava Carigradu to Solomonovo A Friend for Bo prisustvo biva sve neizbje nije u dru tveno Milk and Vine Inspirational uotes From Classic Vines politi kim zbivanjima Osmanskog carstvaPostaje finansijski savjetnik jednog od Sultanovih miljenika Orlu Residential Duct Systems Manual D: Version 2.50 pa e beglerbega Rumelija Comeback Farms Rejuvenating Soils Pastures and Profits with Livestock Grazing Management pa in savjetnik Solomon biva svjedokom Nascita della nobiltà po ara u etvrti Galata velikog zemljotresa koji je A Noble Cause potresao Carigrad ali i smrti sultana Bajazita koga je Three "Whys" of the Russian Revolution pobiv i svoju bra u naslijedio njegov sin Selim te tako svom sinu Sulejmanu Veli anstvenom osigurao nesmetan Strange Beauty Murray Gell Mann and the Revolution in Twentieth Century Physics put ka The Happiness Paradox prestolju Knji evno delo je Shattering Glass pakao za My Promised Land The Triumph and Tragedy of Israel pisca a raj za itaoca Dva doga aja e vas tjerati da to Orgasmachine prije do ete do kraja ove Stone's Fall pripovijesti Huanovi A Love for All Time progonitelji dospiju u Carigrad ba u trenutku kada njegova k er Luna Hinterland Godslayer Chronicles #2 prekida svoj brak sa Leonom Levijem na krajnje ne astan na in Naime ona zajedno sa Orlu Love's Tender Fury pa om odlu uje napustiti Carigrad zbog ega njenoj Swan porodici Love's Tender Fury prijeti isklju enje iz jevrejske zajednice Kod Jevreja je razvod braka mogu ali rijedak slu aj a veza sa inovjercem je najve a sramota za The Age of Reform porodicu Pored svega toga Orlu Trucker Fags in Denial #1 pa a je zapravo Marko Orli koji je unutar dev irme kao dje ak sa Balkana doveden u CarigradHo e li Love Letters potjera za Huanom ugroziti sre u njegove k erke Za to jevrejski obi aji nala u da se vlastiti imovinski status ne bi trebao javno isticati Mo emo li kroz dobro instvo upu eno onima koje smo nekada mu ili zaslu iti Bo iju milost Legenda o Luni Levi je roman koji mi je svo vrijeme dr ao Scattered Minds: The Origins and Healing of Attention Deficit Disorder pa nju Priznajem da sam تعدد الزوجات في الإسلام وحكمة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ponekad The Philippine Cookbook po elio da su religijsko filozofski opisi ne to kra i kako bih se to The Perfect Dress Step into Reading prije vratio u napetu Lenins Brother primarnu radnju ali su mi ba ti opisi Corporate Entrepreneurship pru ili najvi e osnova za diskusiju sa samim sobomhttpsyoutubejaYxDtbfSY

characters ↠ E-book, or Kindle E-pub ↠ Gordana Kuić

Gordana Kuić ↠ 9 Download Legenda o Luni Levi Free read ↠ 9 U romanu Legenda o Luni Levi selim svoje junake iz Barselone koju napuštaju posljednjim brodom za istok 31 jula 1492 godine u Istambul u Otomansko carstvo gdje su se većina sefardskih Jevreja nastanili po izgonu jer ih je Od svih Gordaninih knjiga ova mi se najvise dopala Wildfire posljednjim brodom za istok 31 jula 1492 godine u Istambul u Otomansko carstvo gdje su se većina sefardskih Jevreja nastanili Always Looking Essays on Art po izgonu jer ih je Od svih Gordaninih knjiga ova mi se najvise dopala

Gordana Kuić ↠ 9 Download

Gordana Kuić ↠ 9 Download Legenda o Luni Levi Free read ↠ 9 Ta i peripetija glavna junakinja Luna i njen izabranik Marko Orlović alias Orlu paša beže u Dubrovačku republiku područje fleksibilnih nazora okrenuto licem prema zapadnom hrišćanstvu a naličjem prema islamskom istok InhaltDie J din Blanca S lom geh rt zu den letzten die w hrend der spanischen Inuisition und Vertreibungswelle das Land verlassen um in der T rkei Aufnahme zu finden Bei ihr befindet sich die bis vor kurzem rechte Hand des Gro inuisitors Juan Garc a Gal n de Olivares der ber Nacht beschlie t dass er eigentlich Jude ist Er reist unter dem Namen Solomon ben Israel ben S lom mit Blanca in dei T rkei Dort werden sie beim Rabbi der j dischen Gemeinde Galatas aufgenommen Solomon macht schnell Karriere war er doch vorher schon ein Ausbund an GelehrsamkeitF r die beiden und ihre vier Kinder l uft alles rund geht auch die Welt um sie herum mehrmals unterMeine MeinungUm es vorwegzunehmen auch wenn der Titel etwas anderes vermuten l sst es geht nur am Rande um Luna Inwiefern sie das im Klappentext erw hnte Schicksal der sephardischen Juden mit beeinflusst bleibt v llig offenAuch an der dort erw hnten reichen Kultur der sephardischen Juden l sst uns die Autorin nicht wirklich teilhaben dem Glossar am Ende des Buches kann man da wesentlich mehr entnehmen als dem Buch selbstDie Charaktere bleiben einem fremd von daher kann man auch nicht mit ihnen f hlen Daf r werden die Klischees sehr sch n bedient der Hafenschreiber Torona ist nicht nur ein Dieb und Halsabschneider mit einem extrem schlechten Charakter nat rlich ist er auch ein Ausbund an H sslichkeit w hrend Blanca die fast heilig wirkt nat rlich wundersch n ist und auch der reum tige Juan hat alle wunderbaren Attribute die ein Mann haben kann Das zieht sich durch das ganze Buch alle guten Menschen sind auch sch n alle anderen sind entweder mittelm ig oder gar h sslichDem eigentlichen Roman n mlich der Geschichte Blancas und ihrer Familie wird ein relativ geringer teil des Buches zugestanden und wenn dann mal was durchblitzt ist es so fantastisch und unglaubw rdig dass man berlegt ob man darauf nicht h tte verzichten k nnen Andererseits bliebe dann lediglich eine Art Geschichtsbuch brig und kein besonders interessant geschriebenes da man mit einer Aneinanderreihung von Namen und Daten regelrecht erschlagen wirdAufgrund des Klappentextes hatte ich mir ein sehr interessantes Buch versprochen aber keinen Geschichtsunterricht in Reinform mit ein paar eingestreuten fantastischen Begebnissen Auch die Sprache rei t einen nicht mit gerade am Anfang des Buches gibt es nicht nur sehr viele Fehler sondern auch derart lange verschachtelte S tze dass selbst ein ge bter Leser den Faden verlieren kann und noch mal an den Anfang des Satzes zur ckkehren muss um herauszufinden worauf das Ganze denn herauslaufen sollOb das an der bersetzung liegt vermag ich nicht zu sagen da ich der serbischen Sprache des Originals nicht m chtig binFazit wer dr gen Geschichtsunterricht mag ist mit diesem Buch gut bedient wer auf eine ansprechende mitrei ende Familiengeschichte hofft sollte die Finger davon lassen Harlow Sage and Indiana peripetija glavna junakinja Luna i njen izabranik Marko Orlović alias Orlu Harlow Sage and Indiana paša beže u Dubrovačku republiku Fact and Fiction in Psychology područje fleksibilnih nazora okrenuto licem Staggerford's Indian prema zapadnom hrišćanstvu a naličjem The Emerging Sacred Reality Sound Horizons Presents prema islamskom istok InhaltDie J din Blanca S lom geh rt zu den letzten die w hrend der spanischen Inuisition und Vertreibungswelle das Land verlassen um in der T rkei Aufnahme zu finden Bei ihr befindet sich die bis vor kurzem rechte Hand des Gro inuisitors Juan Garc a Gal n de Olivares der ber Nacht beschlie t dass er eigentlich Jude ist Er reist unter dem Namen Solomon ben Israel ben S lom mit Blanca in dei T rkei Dort werden sie beim Rabbi der j dischen Gemeinde Galatas aufgenommen Solomon macht schnell Karriere war er doch vorher schon ein Ausbund an GelehrsamkeitF r die beiden und ihre vier Kinder l uft alles rund geht auch die Welt um sie herum mehrmals unterMeine MeinungUm es vorwegzunehmen auch wenn der Titel etwas anderes vermuten l sst es geht nur am Rande um Luna Inwiefern sie das im Klappentext erw hnte Schicksal der sephardischen Juden mit beeinflusst bleibt v llig offenAuch an der dort erw hnten reichen Kultur der sephardischen Juden l sst uns die Autorin nicht wirklich teilhaben dem Glossar am Ende des Buches kann man da wesentlich mehr entnehmen als dem Buch selbstDie Charaktere bleiben einem fremd von daher kann man auch nicht mit ihnen f hlen Daf r werden die Klischees sehr sch n bedient der Hafenschreiber Torona ist nicht nur ein Dieb und Halsabschneider mit einem extrem schlechten Charakter nat rlich ist er auch ein Ausbund an H sslichkeit w hrend Blanca die fast heilig wirkt nat rlich wundersch n ist und auch der reum tige Juan hat alle wunderbaren Attribute die ein Mann haben kann Das zieht sich durch das ganze Buch alle guten Menschen sind auch sch n alle anderen sind entweder mittelm ig oder gar h sslichDem eigentlichen Roman n mlich der Geschichte Blancas und ihrer Familie wird ein relativ geringer teil des Buches zugestanden und wenn dann mal was durchblitzt ist es so fantastisch und unglaubw rdig dass man berlegt ob man darauf nicht h tte verzichten k nnen Andererseits bliebe dann lediglich eine Art Geschichtsbuch brig und kein besonders interessant geschriebenes da man mit einer Aneinanderreihung von Namen und Daten regelrecht erschlagen wirdAufgrund des Klappentextes hatte ich mir ein sehr interessantes Buch versprochen aber keinen Geschichtsunterricht in Reinform mit ein Llama Llama Hoppity Hop paar eingestreuten fantastischen Begebnissen Auch die Sprache rei t einen nicht mit gerade am Anfang des Buches gibt es nicht nur sehr viele Fehler sondern auch derart lange verschachtelte S tze dass selbst ein ge bter Leser den Faden verlieren kann und noch mal an den Anfang des Satzes zur ckkehren muss um herauszufinden worauf das Ganze denn herauslaufen sollOb das an der bersetzung liegt vermag ich nicht zu sagen da ich der serbischen Sprache des Originals nicht m chtig binFazit wer dr gen Geschichtsunterricht mag ist mit diesem Buch gut bedient wer auf eine ansprechende mitrei ende Familiengeschichte hofft sollte die Finger davon lassen

  • Hardcover
  • null
  • Legenda o Luni Levi
  • Gordana Kuić
  • Serbian
  • 28 October 2020
  • 9788633133463