PDF or EPUB Diriliş Neslinin Amentüsü AUTHOR Sezai Karakoç – dugisits.co.za

Download Diriliş Neslinin Amentüsü

Free read ✓ Diriliş Neslinin Amentüsü Mleri ise 1976 Mayıs`ında Diriliş Pazartesi Perşembe Günlüğü`nün i. Sezai Karako hakikatin izinde y r yen g zel adam stad bu kitab nda ideal bir devletin nas l olaca n anlatm Ama o nas l bir anlat yle hayran olmamak elde de il Her c mlede ayr bir derinlik ayr bir mana gizli deal devletin modelini hukuk sosyal ya am e itim b rokrasi ekonomi inan i ve d siyaset gibi esaslara de inerek ve farkl a lardan de erlendirerek ok g zel bir ekilde tasarlam E er bir g n b yle bir devlet in a edilirse ben de o devletin bir ferdi olmak isterim Ama u da bir ger ek ki b yle bir devletin gelmesini beklemek yerine herkesin bir eyler yapmas gerek Yani asl nda bizlerin bu sistemi olu turmak i in en az ndan abalamam z olmas n istiyor yazar birer dirili eri olarakSezai Karako bence slam n dirili i ad na ok g zel bir yol a m Allah bu yolda ilerlemeyi bizlere nasip etsin Selametle

Summary ½ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ´ Sezai KarakoçDiriliş Neslinin Amentüsü

Free read ✓ Diriliş Neslinin Amentüsü Bu kitap ilk sekiz bölümü 1975`de aylık Diriliş Dergisi`nde son bölü. Cephede yurdu korumakla yurdun i inde kendi medeniyetimizi g zler n nde tahrip edenlerle sava mak birbirinden farks zd r

Sezai Karakoç ´ 2 Read & download

Free read ✓ Diriliş Neslinin Amentüsü Lk üç sayısında yayınlanmak suretiyle oluşmuşturTanıtım Bültenind. Asl nda r t n oktan ispatlam isimleri ele tirmek haddim de il belki ama ben bu kitab ok y zeysel ve hen z fikirleri tam oturmam 18 19 ya lar ndaki birinin a z ndan d k lm cesine toy buldum zg n m D ncelerin alt doldurulmad gibi ele tirilerin de alt doldurulmam o u ki inin bu kitapta anlat lan idealizmi tan mlad gibi slami bir topyadan bahsediyor Sezai Karako ger ekten fakat Kapitalizm ve Kom nizm gibi d zenlere kar yeni bir d zen olarak bahsetti i ey asl nda Kom nizme olduk a benziyor Gerek bir topluluk halinde slami sitede ya ama ve o siteyi d ba lant ya zellikle sitenin kopyalanmas na sebep olacak d ba lant ya kapal tutma d ncesi gerekse zengin ve fakirlerin t ketim g c n n e itlenmesinin ama lanmas ile bende merkezine slam alan yeni bir Kom nizm modeli hissi uyand rd okudu um ey Bir de o u slami yazarda rastlad m bir eyi Sezai Karako da da g zlemledim slama g re ya amay savunurken kar s na Bat y alm Bat y dinle tirmi Ve asl nda bir o u dinden de il k lt rden gelen zelliklerini dini bir anlay la ele tirmi Oysa bireycilik gibi baz Bat zellikleri dinden de il k lt rden ileri geliyor rne in yine m sl man olmayan Asya lkeleri zellikle Japonya bireycilikten ziyade toplumcudur toplum faydas n g der Bat dan farkl d r ama m sl man de ildir Sezai Karako ve o u slami yazar Bat ya ay tarz na kar geleneksel T rk ya am tarz n m savunuyor yoksa slami ya am tarz n gayrim slim ya ay tarz na kar m savunuyor asla bunun ay rd nda de iller gibi hissettiriyorlar bana Kitab n bir yerinde demokrasisinin devam etmesi ancak putla t r lmamas gerekti inden bahsediyor yani tam olarak eriat da diyemeyiz sadece bir kez cezaland rmadaki k sasa k sas y nteminden bahsederek eriata at fta bulunuyor ama bunun d nda bamba ka ideal yeni bir devlet d zeni asl nda Sezai Karako un istedi i Ba ta da belirtti im gibi tam olarak oturmam d ncelerin y zeysel bir aktar m gibiydi bana kal rsa25 dan 3 puan veriyorum her ne kadar y zeysel bulmu olsam da d ncelerinde samimi oldu una phem olmad i in

  • Paperback
  • 68
  • Diriliş Neslinin Amentüsü
  • Sezai Karakoç
  • Turkish
  • 10 May 2020
  • null